top of page

Yểm trợ COVID-19 VN - Sư cô Dịnh Nghiem, Sư cô Hỷ Nghiêm &
Hoa Tình Thương cùng đồng hành

DANH SACH YEM TRO COVID -19 VN - Donees List (6)_Page_1.png
DANH SACH YEM TRO COVID -19 VN - Donees List (6)_Page_2.png

Yểm trợ Người thiổu số ở biên giới Quảng Trị - Sư cô Hiếu Nghiêm, Sư cô Chân Vị,  gia đình Thầy Pháp Nhã &
Hoa Tinh Thuong cùng cộng tác

Hỗ trợ Việt Nam: Hòa Tình Thương phát thực phẩm và tiền mặt trước
khi cách ly toàn xã hội ở HCM 

India Support: Managed by Sr. Bach Nghiem