top of page

Trong thời gian đại dịch COVID-19, chúng tôi đã mời qúy Thầy qúy Sư Cô tu viện Mộc Lan, hướng dẫn Chánh Niệm cho các Tăng Thân Việt Nam hai tuần một lần kể từ tháng 5 năm 2020.

Để biết thông tin về cách tham gia, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.

Virtual Mindfulness Day - Ngày Chánh Niệm Trực Tuyến Trên Zoom

Virtual Mindfulness Day - Ngày Chánh Niệm Trực Tuyến Trên Zoom

Virtual Mindfulness Day - Ngày Chánh Niệm Trực Tuyến Trên Zoom
Tìm kiếm video...
Thực Tập Buông Bỏ Bản Ngã   Sư cô Hỷ Nghiêm

Thực Tập Buông Bỏ Bản Ngã Sư cô Hỷ Nghiêm

01:11:58
Phát video
Tứ Vô Lượng Tâm  -    Thầy Pháp Nhã

Tứ Vô Lượng Tâm - Thầy Pháp Nhã

02:32:44
Phát video
Sinh Hoạt tăng thân với sự hướng dẫn của quý Thầy quý Sư Cô tu viện Mộc Lan

Sinh Hoạt tăng thân với sự hướng dẫn của quý Thầy quý Sư Cô tu viện Mộc Lan

02:19:36
Phát video
bottom of page