top of page

Dự án trạm nước sạch ở Kontum

Chúng tôi giúp cung cấp trạm nước lọc tinh khiết  cho 1000-3000 gia đình  dân tộc thiểu số bằng cách xây dựng giếng và thiết hệ thống R.O cho đồng bào thiểu số ở tỉnh Kontum..  Đồng thời chúng tôi quản lý trạm nước sạch cho chùa Từ Hạnh, nhóm cô Minh Phương với sự cộng tác cô Bảo Huệ.

Người dân tộc thiểu số thường lấy nước từ rảnh hoặc  khe núi bị ô nhiễm.

Video clip trạm nước sạch của chúng tôi đã hoàn thành.

Clean Water Project-Trạm nước Lọc (R.O) Tinh Khiết

Clean Water Project-Trạm nước Lọc (R.O) Tinh Khiết

Clean Water Project-Trạm nước Lọc (R.O) Tinh Khiết
Tìm kiếm video...
Trạm nước  ở làng Kon Hia 1, huyện Tu Mê Rông, tỉnh Kontum

Trạm nước ở làng Kon Hia 1, huyện Tu Mê Rông, tỉnh Kontum

34:12
Phát video
Tram Nước lọc tinh khiết tại làng Kon Hia 3, huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kontum.

Tram Nước lọc tinh khiết tại làng Kon Hia 3, huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kontum.

35:27
Phát video
Nguồn Nước sạ̣ch ở Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kontum - Khánh thành  07-11- 2020

Nguồn Nước sạ̣ch ở Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kontum - Khánh thành 07-11- 2020

22:11
Phát video
Tram Nước lọc tinh khiết tại làng Kon Hia 3, huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kontum.

Tram Nước lọc tinh khiết tại làng Kon Hia 3, huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kontum.

35:27
Phát video
bottom of page